Solengen

Zajistíme dotaci, pomůžeme s financováním

dotace na fotovoltaické elektrárny

Dotace jsou dostupné pro většinu rodinných domů

Stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty

Obytná část zemědělské usedlosti (statku) splňující definici bytu

Stavba určená pro rodinnou rekreaci s popisným číslem, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení. 

Bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami

Výše dotace může pokrýt až 50% nákladů

Na elektromobilitu až 60 000 Kč

Na fotovoltaiku až 200 000 Kč

Zajistíme dotaci na připojení elektromobilu
Garantujeme dotaci na fotovoltaickou solární elektrárnu

Dále můžete žádat o bonusy

Pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením podpor o 10 %.

Kombinační bonus

Bonus 10 000 Kč je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Na posudek

Fixní podporu 5 000 Kč za odborný posudek k fotovoltaické elektrárně.

Dotace bytových domů pokrývá až 50% nákladů

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části instalovaných systémů.

Podpora na fotovoltaiku

 • Vyrobená elektrické energie může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, včetně případného ohřevu teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu
 • Systém musí být umístěn na bytovém domě, či jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a nesmí omezovat růst vegetace a její údržbu.
Dotace FVE na bytové domy

Podpora na ekomobilitu

 • Maximální počet podporovaných dobíjecích bodů je roven počtu bytových jednotek v domě. 
 • Dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci bytů v daném bytovém domě
Elektromobilita-instalace dobíjecí stanice v bytových domech

Dále můžete žádat o bonusy

Pro strukturálně postižené kraje

Jednotkové výše podpory zvýhodněny zvýšením podpory o  10 %.

Kombinační bonus

Bonus 20 000 Kč za každé podporované opatření s výjimkou prvního. 

Na posudek

Fixní podporu 15 000 Kč za odborný posudek k fotovoltaické elektrárně.

Financování fotovoltaiky

Využijte výhodného financování na pořízení fotovoltaické elektrárny.

 • Vybereme nejvýhodnější bankovní úvěr pro Vás.
 • Zařídíme veškerou administrativu
 • Aktuální úrokové sazby srovnatelné s hypotékou
 • Nemusíte ručit nemovitostí
 • Není potřeba jakýkoliv zápis do katastru nemovitostí
 • Úvěr poskytnout na základě online vyhodnocení
 • Čerpání do 24 hodin po podpisu smlouvy
 • Možnost kdykoliv splatit

Nabídka připravena ve spolupráci s Allianz

Zajímavé dotazy a omezení v případě dotací

Dotace na novostavbu

V těchto případech je možné o dotaci na fotovoltaiky žádat až po zapsání stavby do katastru nemovitostí. Pro získání dotace je rozhodující, jestli je fotovoltaiky uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) pro stavební řízení nebo změnu stavby před dokončením. Pokud je fotovoltaika jednou z technologií uvedených v PENB, pak nelze dotaci čerpat. Toto omezení platí dva roky po zápisu do katastru nemovitostí. Jestliže fotovoltaika není v PENB uvedena, potom získání dotace nic nebrání.

Dotace na fotovoltaiku u rekreačního objektu

Dotaci lze získat na fotovoltaický systém umístěný v objektu určeném pro trvalé bydlení. Jestliže je Váš dům evidován v katastru nemovitostí jako rekreační objekt, je potřeba doložit, že v objektu trvale žijete. Váš nebo jiné osoby trvalý pobyt v předmětné nemovitosti prokážete různými způsoby. Jedná se o uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu, výpis z registru osob nebo potvrzení obce o trvalém pobytu v objektu na základě ověření z registru obyvatel. Doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného nestačí.

Dotace na rodinný dům, ve kterém není nikdo přihlášen k trvalému bydlení

K žádosti není požadováno doložení trvalého bydliště v řešeném domě (s výjimkou rekreačních objektů využívaných k bydlení). Dům však nesmí být z větší části využíván k účelu, který by byl v rozporu s definicí rodinného domu.

Dotace na více rodinných domů

Dotaci můžete dostat i na více rodinných domů ve Vašem vlastnictví. Jediným omezením je celková výše dotace, kterou můžete získat. Zde je dotace ohraničena částkou 2 mil. Kč

Kde mohou být fotovoltaické panely umístěny?

Fotovoltaický systém by měl být přednostně umístěn na střeše. Pokud to není možné, lze ho umístit i na jiných plochách nebo na zemi, ale nesmí to bránit růstu zeleně pod panely. V těchto případech je nutné panely instalovat na vhodné nosné konstrukci.

Mohou být panely fotovoltaického systému umístěny i na budově s jiným číslem popisným, než je odběrné místo?

Je to možné, je však třeba zdůvodnit, proč nelze panely umístit na budově žadatele a doložit souhlas majitele objektu, na kterém budou panely umístěny, a to po celou dobu udržitelnosti tj. 10 let.

Dotace a kombinační bonus

Žádáte-li o různá opatření, je možné využít kombinační bonus. Pro jeho získání je nutné podat všechna opatření na jedné žádosti. Podáte-li žádosti nezávisle, nelze kombinační bonus získat.

Víte na jakou dotaci máte nárok?